DACAAR | Danish Committee Aid for Afghan Refugees
Side om side med det afghanske folk English | Danish

ProgramI Afghanistan arbejder vi med nødhjælp, tidlig genopbygning og langsigtet udvikling. Alt er skræddersyet til behov og prioriteter i hvert enkelt af de lokalsamfund, vi støtter. Indsatserne skal være helhedsorienterede og i samspil for at sikre de bedste resultater.

Fire hovedtemaer
Vores arbejde falder inden for fire hovedtemaer:
Selvom forbedring af kvinders vilkår er et vigtigt og tværgående element i alt vores arbejde, sørger vi gennem helt målrettede indsatser for at sikre kvinder en langt stærkere stilling i Afghanistan.

Understøtter afghanske og internationale dagsordener
Vi er ligeledes en del af Citizens Charter Afghanistan Program, der skal sikre et minimum af offentlige ydelser og service til lokalsamfund i by og på land.

Vores temaer understøtter den afghanske regerings nationale prioriteringer.

Vi bidrager også direkte til FN's Verdensmål og andre relevante og vigtige konventioner som fx afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder og FN-resolution 1325, som understreger vigtigheden af kvinders rolle i at forhindre og løse konflikter.

Styrker lokale partnerskaber
Når vi fører vores aktiviteter ud i livet, sker det direkte og i partnerskab med afghanerne gennem lokale udviklingsråd og andre relevante strukturer i området.

Som et helt overordnet princip skal alle vore indsatser indeholde kapacitetsopbygning, dvs. styrke evnen til på sigt at klare tingene selv. Vi leverer ikke input og ressourcer uden samtidig at overføre den fornødne viden og de færdigheder, der gør det muligt for modtagerne at udvikle disse ressourcer for at forbedre deres indtjening, sundhed og livskvalitet.

Vand, sanitet og hygiejneMed mere end tre årtiers erfaring er vi kendt som en af de allerstørste udbydere af vand, sanitet og hygiejne (ofte kaldt WASH) i Afghanistan.

I tidens løb har vi hjulpet med at etablere mere end 50.000 brønde og fælles vandhaner og hånd vandpumper i 29 ud af Afghanistans 34 provinser og dermed sørget for rent drikkevand til millioner af afghanere.

Vi er en af de banebrydende WASH-organisationer i Afghanistan, ikke kun fordi vi indfører nye teknologier og tilgange, men også ved at styrke sektoren i landet.

Vi deltager aktivt i en lang række vigtige arbejdsgrupper og udvalg, bl.a. FN’s WASH-cluster. Det giver os et gunstigt udgangspunkt i forhold til at være med til at forme, hvordan indsatser for at forbedre vand, sanitet og hygiejne føres ud i livet i hele Afghanistan.

Nødhjælp
Vores nødhjælp inden for vand, sanitet og hygiejne tager sigte på at redde liv i de tidlige faser af en krise. Vi hjælper de internt fordrevne og hjemvendte flygtninge, der er ankommet for ganske nyligt og de sårbare værtssamfund, der er ramt af konflikter og naturkatastrofer.

Vi opretholder et stærkt nødhjælpsberedskab i form af fuldt udstyrede og meget mobile katastrofe indsats-teams, strategisk placerede WASH-lagre og kapacitet til at foretage hurtige vurderinger og indsatser i de fleste landets kriseramte provinser. Se kort.

Langsigtede løsninger
Mens nødhjælp på vand-, sanitet- og hygiejneområdet kan være forskellen mellem liv og død for de fordrevne afghanere i de tidlige stadier af en krise, er bæredygtige løsninger lige så vigtige. De skal sikre, at lokalsamfundene genvinder deres værdighed og styrke og får mod på at begynde på det lange seje træk mod genopbygning og udvikling. Derfor sigter hovedparten af vores programmer på at sikre varig adgang til rent drikkevand og ændringer i adfærd i forhold til sanitet og hygiejne.

Vores tilgang er baseret på lokalsamfundenes aktive medvirken, og det gør det muligt for dem selv at betjene og vedligeholde deres vandforsyningssystemer på langt sigt.

Vores vandinspektionshold besøger løbende lokalsamfundene for at uddanne dem i og hjælpe dem med at reparere de vandinstallationer, der ikke virker.

Vi kontrollerer grundvandet
Vi tager vores ansvar som den førende WASH-organisation i Afghanistan alvorligt. Derfor har vi opbygget et system til at overvåge grundvandet med et voksende antal brønde spredt over hele landet.

Vi måler vandet i disse brønde, og ved hjælp af et specialiseret system er vi i stand til at indsamle, analysere og kortlægge data fra disse målinger

Vi stiller resultaterne til rådighed for alle aktører på området for at forbedre planlægning og gennemførelse af vandforsyningsprogrammer i hele landet.

Vi yder teknisk support
Tilsvarende driver vi et vandkompetence- og kursuscenter. Hér hjælper vi dem, der arbejder med vand, sanitet og hygiejne, til at blive bedre og mere effektive. Vi tilbyder regelmæssigt kurser og workshops og giver teknisk support til vores partnere inden for vand, sanitet og hygiejne.

Vores laboratorium for vandkvalitet er unikt og sørger for analyser af vandkvaliteten til private virksomheder, organisationer og andre interesserede.

Landbrug og naturforvaltningVores indsatser på naturforvaltningsområdet sætter hovedsagligt landbrug og husdyr i fokus. Formålet er at forbedre produktivitet og metoder for at øge levestandarden og livskvalitet blandt udsatte afghanske landmænd og deres familier.

Vi planlægger og udfører vores arbejde helt i overensstemmelse med de behov og de geografiske forhold, der gør sig gældende i det enkelte lokalsamfund.

Kunstvanding er vigtig
Kunstvanding er helt afgørende for at dyrke afgrøder i store dele af Afghanistan. Vi hjælper med at rehabilitere mindre vandingsanlæg og gøre landmændene og lokalsamfund i stand til at drive og vedligeholde dem for at sikre en bedre og stabil forsyning af vand til landbrug.

I områder med knappe vandressourcer til kunstvanding, indfører vi metoder, hvor vandingen foregår drypvis og tæt på rødderne for at mindske fordampning.

I områder, hvor der overhovedet ikke findes vand til kunstvanding, støtter vi landmændene i at dyrke tørkeresistente afgrøder.

Landbrugsskoler med praktisk tilgang
Vi bruger primært en Farmer Field School tilgang i vores arbejde. Det er skoler, hvor praksis er i højsædet. Skolerne ligger i forbindelse med landbrug, og har samler vi en gruppe af landmænd til at deltage i kollektiv læring, afprøvning af nye metoder og videndeling.

På demonstrationsbrug giver vore specialister på området up-to-date viden og færdigheder fra sig og viser den bedste praksis.

Efter eksamen modtager landmændene værktøj og andre materialer, der gør dem i stand til at fortsætte læringen på deres egne gårde: Sideløbende modtager de teknisk rådgivning og opfølgning fra vores undervisere.

På vores Farmers Field Schools undervises i forskellige emner inden for landbrug, gartneri og husdyrbrug, alt sammen baseret på markedsanalyser for at sikre, at udbuddet af landmændenes produkter passer til efterspørgslen.

Vi fremmer dyrkningen af safran
I de senere år har vi været førende i at fremme dyrkningen af safran i Afghanistan.

Safran er en meget værdifuld afgrøde. Landmænd er i stand til at producere op til 5,5 kg pr. hektar, som de kan sælge til priser på helt op til 1.500 US$ pr. kg.

Vi har hjulpet landmændene i provinserne Herat, Faryab og for nylig Kunduz og Khost til at lære den bedste og mest effektive måde at dyrke safran på.

Vi opfordrer dem til at tage del i flere led i værdikæden, bl.a. ved at danne mandlige og kvindelige foreninger for safran-dyrkere.

Stop sandflugt
I det vestlige Afghanistan lider mange samfund under sandflugt.

Hér har vi udviklet en metode til både at beskytte de udsatte landbrugsarealer mod sandflugt og skabe beskæftigelses- og forretningsmuligheder lokalt. På den måde får beboere øget deres indkomster samtidig med, at området sikres på en bæredygtig måde.

Udvikling af mindre virksomhederVi støtter udviklingen af mindre virksomheder for at forbedre livskvaliteten og mulighederne for at skaffe sig et levebrød blandt udsatte landmænd og unge i Afghanistan.

Det sker ved hjælp af erhvervsudvikling og producentorganisationer.

På kursus i op til syv måneder
Vores tekniske kurser følger de retningslinjer og læseplaner, der anbefales af de afghanske ministerier. Vi lægger markedsundersøgelser til grund for indholdet af hvert kursus. På den måde sikrer vi, at kurserne stemmer overens med lokal efterspørgsel, så færdige kandidater er i stand til at finde beskæftigelse eller starte virksomheder i deres distrikt eller by.

På kurserne undervises 20 praktikanter i op til syv måneder. Hver dag er der praktiske øvelser på skemaet for at sikre den bedst mulige tilegnelse af tekniske færdigheder.

Ud over de faglige kompetencer får praktikanterne grundlæggende færdigheder i at læse og regne og en grundlæggende viden om at drive forretning.

Efter kurset: værktøjssæt, starttilskud og rådgivning
Efter vellykket og afsluttet eksamen registrerer vi de færdige kandidater i den officielle database for dygtige teknikere, håndværkere og landmænd.

Hver kandidatstuderende bliver forsynet med et værktøjssæt og tilbydes et starttilskud til egen virksomhed. Desuden får de rådgivning og støtte af DACAAR’s lærere de første seks måneder af firmaets levetid.

Vores dataindsamling og analyser viser, at 90 % af kandidaterne med succes har benyttet sig af tilskuddet til opstart af små virksomheder i deres lokalområder.

1/3 er kvinder
Mellem 2014-2017 har vi haft næsten 650 praktikanter - hvoraf 1/3 er kvinder - på kurser i ni provinser i Afghanistan.

Vi planlægger at undervise yderligere 2.800 i 12 provinser inden år 2021. Dertil kommer de kvinder og piger, der tilbydes erhvervsuddannelse under vores program for at forbedre kvinders levevilkår.

Støtte til producentforeninger
I forbindelse med vores program for Landbrug og naturressourceforvaltning, får vi landmænd til i fællesskab at interessere sig for flere led i værdikæderne. Det sker ved at støtte etableringen af producentforeninger.

I hver forening samles op til 150 landmænd for at tage del i forarbejdning, emballering, branding og markedsføring af deres produkter på de lokale markeder. På den måde kan medlemmerne forhandle sig til bedre priser for deres produkter, end de ville kunne som enkeltpersoner.

Ledelsen af producentforeningerne vælges ved en fair og fri valgproces. De udvikler deres egne vedtægter med støtte fra vores personale, der er specialister i at mobilisere fællesskaber. Vi støtter hver producentforening i minimum to år.

Forbedring af kvinders vilkårKvinder og piger er en vigtig målgruppe under vores hovedtemaer Vand, sanitet og hygiejne, Landbrug og Udvikling af mindre virksomheder. country.

Derudover har vi indsatser, der udelukkende er rettet mod kvinder og piger. Det gør vi for at øge afghanske kvinders indflydelse og forberede levevilkårene i landdistrikterne og byområder.

Når det handler om at forbedre indtægtsmuligheder, følger vi strategierne fra vores hovedtemaer Landbrug og Udvikling af mindre virksomheder.

Ressourcecentre for kvinder
De sociale indsatser foregår på vore ressourcecentre for kvinder.

Ressourcecentre for kvinder er selvorganiserede kollektiver, der tilbyder kvindelige medlemmer at deltage i indkomstskabende aktiviteter og uddannelse.

Ressourcecentrene er vores hovedindgang til at forbedre de afghanske kvinders vilkår. Kun kvinder har adgang, og det sikrer et trygt og kulturelt accepteret miljø, hvor de sammen kan mødes for at uddanne sig, diskutere, dele indsigt og viden og generelt støtte hinanden. På den måde kan de udvikle deres færdigheder som ledere, skabe små virksomheder og deltage i andre aktiviteter for at øge deres indtægt.

Kvinderessourcecentrene er registreret hos det afghanske Justitsministerium som mindre ngo’er og er tæt knyttet til Kvindeministeriet, så de fungerer på fuld lovlig vis. De har dermed også adgang til den støtte og de ressourcer, der findes på landsplan.

Leder demokratisk valgt
The Women Resource Centres are legally registered with the Ministry of Justice and Law as Community-Based Organisations (CBOs) and linked strongly with the Ministry of Women’s Affairs. The centres therefore operate in a legal fashion and are able to access the support and info that are available nationally.

På hvert ressourcecenter får flere end 500 kvinder fra udviklingsråd i fem landsbyer mulighed for at mødes. Lederen vælges på demokratisk vis.

Siden 2004 har vi været med til at etablere 49 ressourcecentre for kvinder og en paraplyorganisation for centrene i Herat-provinsen. Alt i alt ca. 30.000 medlemmer.

Afghanistan er et mandsdomineret samfund, og det er ikke altid muligt at få lokal accept af et ressourcecenter for kvinder. I så fald satser vi på støtte på mere individuelt basis med sårbare kvinder, ikke mindst eneforsørgere, i fokus, indtil lokalsamfundet er rede til at oprette et ressourcecenter.

Citizens Charter, AfghanistanVi er med som partner i Citizens Charter i Afghanistan.

Det er den afghanske regering, der har iværksat Citizens Charter Afghanistan Program for at hjælpe fattige samfund ved at sikre et minimum af offentlige ydelser og service.

De lokale udviklingsråd, der blev oprettet som en del af det nu afsluttede nationale solidaritetsprogram, benyttes nu som partnere for forskellige ministerier i at planlægge, styre og forbedre service og ydelser.

Stærke fællesskaber med borgerinddragelse
Citizens Charter Afghanistan Program skal styrke fællesskabet i landsbyer og bysamfund, forbedre forholdet mellem regering og befolkning og mindske fattigdommen i Afghanistan ved at levere basale ydelser.

Regeringen skal sørge for, at der er ressourcer og støtte til at udvikle landsbyer og bysamfund. De lokale udviklingsråd står i spidsen for arbejdet og sørger for, at alle mænd, kvinder og børn indgår i udviklingsaktiviteterne.

Lokalsamfund på land og i by deltager i planlægningen og udvikling af projekterne og overvåger desuden, om regeringen gør fremskridt i forhold til at levere de lovede minimumsydelser.

Samtidig arbejder de lokale udviklingsråd og deres underudvalg sammen med forskellige grupper, herunder fattige familier, for at pege på de barrierer, der hindrer udvikling og i fællesskab finde løsninger.

Samarbejder med 850 lokalsamfund
DACAAR spiller en vigtig rolle som partner for 850 lokalsamfund i de østlige provinser Laghman, Kunar og Nuristan.

Vores arbejde omfatter hjælp til etablering af fællesskaber og mobilisering af lokalsamfundene. Vi bistår ved valg til de lokale udviklingsråd og etablering af underudvalg

Desuden styrker vi udviklingsrådenes muligheder for at udføre deres vigtige arbejde ved at hjælpe dem med projektansøgninger og -styring, økonomi og regnskab, indkøb, konfliktløsning og andre relevante emner.